تیره(ورسه )در سرمل

تیره برارک(یوسف)که این تیره به نام برارک نامیده می شود.برارک فرزند حسن خان و برادر موسی خان و قاسم خان و رضاخان می باشد،پسران برارک ،1-کربلا حسن که پدر کربلا احمد که حسنی های سرمل از این شخص می باشندو پسران کربلا احمد--حسن(احسان لله-پرویز-فرج لله)-مهدی(قدرت لله-عین لله-همت-حشمت-رحمت-آیت-نعمت)--هادی(محمد-محب)-ابوالفتح(فریدون-غریبعلی-محمدعلی-جمشید)،2-پسردیگر برارک کربلا علی می باشد که فرزندان کربلا علی ،1-میرزابرار-که پسرانش --صدرلله(نورلله-شجاع)-امان لله(سبحان-صفی-علی رضا-اصغر-مصیب)-روح لله(رضا-بهروز-عبدلله-محسن-حامد-مجتبی) و2- محمد خان3-  محمد رضاکه دو پسر به نامهای ذولفقار(امیر-شهریار)-علی رضا(حسین-قاسم-بهزاد-فرزاد-مقداد-فرشاد) و3- میرزا خان که دو پسر به نام های -منصور(علی -ناصر-فردوس)-گل آقا(سهراب )علیپور های سرمل فرزندان میرزا برارو میرزاخان و محمدرضا می باشد ،4-نام دیگر فرزند برارک جهان (جانی)می باشد که کربلا ابراهیم فرزند این شخص هست و کربلا ابراهیم دو فرزند به خیرالله جعفری(علی-مجید-فرهاد) و اسماعیل ابراهیم زاده(رجبعلی -فحتعلی -غریب )داشت،شهید حشمت حسنی و جانباز فریدون حسنی از این تیره می باشد

تیره  قاسم خان  ، قاسم خان فرزند حسن خان و برادر برارک و موسی خان و رضاخان ،که دوپسربه نامهای  تماسب و حسین خان داشت که پسران تماسب جلیل(محمدحسین) وکاکا و معصوم و داداشی(حسین-فرخ لله) و نازعلی(سعید-اسماعیل) می باشند که طهماسبی ها از فرزندان این اشخاص می باشندودیگر فرزند تماسب فاضل می باشدکه لطفی ها از این شخص می باشندو دو پسر به نامهای  یوسف(علی رضا-یعقوب-اسماعیل) و میرزاعلی(ایوب-سهراب-رئوف) داشت ،اما پسران حسین خان،1-کربلا حمزه که فرخی های سرمل از این شخص می باشند که دارای چهار پسربه نامهای ، سلیمان(نبی-عباس)وقهرمان(قهره-احمد-قربان)وزمان(گل محمد-نورمحمد-خشنود-خشدل)-و پهلوان(احمد-....).2-زکی دومین پسر حسین خان که رنجکش های سرمل از این شخص می باشندکه دو پسر به نام های شریف(علی بابا-علی شاه-میرزا علی) و حسین جان(یزدان-شعبان) داشت 3-کوچیک سومین پسر حسین خان که فتحی های سرمل از این شخص می باشند که پسرانش نامدار(عبادلله --کیهان )و جبار(....) و ستار(علی)و ذولفقار(جهانبخش -اردشیر-مجید-....)می باشد

تیره موسی خان  ،موسی خان فرزند حسن خان و برادر برارک و قاسم خان ورضاخان می باشد،موسی خان سه فرزند داشت1-غلام که سه پسر به نام کاس آقا(عیسی) و علی و موسی(عزت) داشت که غلامی ها ازفرزندان این شخص می باشند2-نادرخان که سه پسر به نامهای قلیچ که پدر فیض الله(حسین-هوشنگ) می باشد و فلاح از فرزندان فیض الله می باشندو پسران  دیگر قلیچ اسدلله و آتا می باشد3-محمد(کاردَی)که محمدی های سرمل از این شخص می باشند که دو پسر به نام های نورلله-و حیف لله(سبحان-اسفند)داشت4-بدر خان که این شخص دو فرزند به نام قربانعلی و حسن داشت که فرزند ان قربانعلی، بهگ و خدابخش و میرزا آقا هستند که بخشی های ماشمیان فرزندان این اشخا ص می باشندو اما پسران حسن،میبال و صفرو فرزال و خانی و ضربی و ثرمی که بدری های ماشمیان فرزندان این اشخاص می باشند

تیره رضا خانی :رضا خان برادر برارک و قاسم خان و موسی خان می باشد که دو پسربه نامهای 1-میرزا سمند(جان میرزا-میرزآقا-محرم ) 2-میرزا کوچک که سه پسر به نام های 1-شریف(حبیب-عطار)2-رحیم(ولی-علی-خدا بخش)3-کریم(حسین-محمود) رضایی های سرمل از این اشخاص می باشد-جانباز احمد رضایی از این تیره می باشد

تیرهای فرزندان حسین خان

 تیره خسروبک   خسروبک فرزند حسین و برادر شمخال و مسرک می باشد ، خسروبک،خسروبک یک فرزند به نام سالار داشت ،خسروی های سرمل فرزندان این شخص می باشند که سالار 5فرزندداشت به نام 1-پاشا که خسرو فرزند این شخص می باشد2-یوسف که حسین و محمدو فرامرز پسرانش می باشند3-باقر که در لیاول سفلی ساکن گردید4-عبدل5-طالب که محمدو چراغ پسرانش می باشند.شهید فتحعلی خسروی از این تیره می باشد

تیره شمخال شمخال فرزند حسین خان و برادر مسرک و خسروبک می باشد،شمخال دو پسر به نامهای 1-سعدی *که پسرانش1- رضا راهوار(شعبان -ستار-رجبعلی-رمضان)و 2-فرزعلی قدیمی(صفت-حجت) و3- میرزا براربشارتی(کوچک خان-زکریا-کاسی آقا-مهدی-اسفند-عباس) 4-آقا گل قدیمی(منصور-محب-محمد) پسرانش  می باشند 2-نام دیگر پسر شمخال عزیز می باشد که سه پسر داشت 1-اسدالله عزیزی (نجف-زبیع-مسلم)-2-فتح الله عزیزی(طاهر-صفر)3-نعمت الله که دو پسربه نام مرادعلی عزیزی (نصرت-نعمت)وجعفرجعفری(اسماعیل-اسحاق-ماشالله) داشت شهیدیوسف عزیزی وشهید صفی الله راهوار از این تیره می باشندو شهید بشارتی ساکن سراوان نیز از این تیره می باشد

 

 

عزیزهای ماشمیان نیز از این تیره می باشند که چگونه رابطه هنوز کاشف به عمل نیامده

تیره  مسٌرک    تیره مسٌرک:مسٌرخان فرزند حسین خان و برادر خسرو بک و شمخال می باشد  که دو پسر داشت به نام 1-کاظم   که کاظمی های سرمل فرزندان این شخص می باشند که پنج پسر به نامهای1-خان بابا کاظمی(رمضان-کاظم)2-رفیع کاظمی(علی مردان-علی اکبر-الله یار-فریدون-علی رضا)3-آقا بابا ،بابایی ماشمیان از این شخص هستند(محرم-حمید)4-بنده کاظمی(حضرت-حیدر-قهره-ناصر) 5-علی کاظمی(وهاب -مهراب-ولی)2-نام دیگر پسر مسٌر خان مصطفی بود  که سه پسر داشت به نامهای 1-جعفر که رضایی ماشمیان از این شخص هستند(تراب -سعادت-کرم)2-شاه بابا که بابایی ماشمیان از این شخص می باشند(میر آقا-ناز آقا)3-برارک...4-سردار...

 

 

پنچ تیره هست که هنوز رابطه با محمد رضا کلانتر برای اینجانب مشخص نشده 

1-تیره رسولی های ماشمیان:جد این تیره عبد الرسول می باشد ،و عبد الرسول سه پسر داشت به نام های عبدالرحیم و عبد الرحمن و شعبان

2- تیره شهباز   تیره شهباز:شاه باز سهپسر داشت 1-بیخان مسافری ماشمیان(آخان-عطاخان)2-قربانعلی شهبازی (ربیع-فرج-عیسی خان-علی)3-صفر(خدایار)4-مناف ،احتمالا این تیره با تیره شمخال نسبتی دارد

 

3-تیره غلام علی خان   

اشخاصی از سرمل به دلایل مختلف از سرمل به ماشمیان (دول کش )مهاجرت نموده اند یکی ازاین اشخاص غلام خان می باشد،تیره های لطیفی و غلامی ماشمیان  فرزندان این شخص می باشند،غلامی علی خان سه پسر داشت که اولین پسر او لطیف نام داشت،لطیفی های ماشمیان فرزندان این شخص می باشندو اما فرزندان لطیف عبارتند از آقا بابا و غلام و نادر و علی اکبرو شریف اصغر،دومین پسرغلام علی خان حاجی نام داشت که غلامی های ماشمیان فرزندان این شخص می باشندو حاجی نیز دو پسر به نامهای آقا گل و رحمت داشت،سومین پسر غلام علی خان میتی نام داشت

 4-تیره    شیری

شیری یا پدرش از سرمل به ماشمیان مهاجرت نموده و تیره های مهری و ارمغان و جورکش ماشمیان فرزندان شیری می باشند، شیری سه پسر داشت که اولین پسر اومیرال نام داشت که مهری های ماشمیان فرزندان این شخص می باشند،دومین پسر شیری حاج زلفی می باشد که ارمغانی های ماشمیان فرزندان این شخص می باشندسومین پسر شیری حاجی امید نام دارد که جورکش ماشمیان فرزندان این شخص می باشند،احتمالا این تیره با تیره رضا خان نسبت دارد

5-تیره نصیری :نظام یک پسر داشت به نام گل گل ،و گل گل نیز یک پسر داشت به نام فتح لله ،و همچنین فتح لله  یک پسر داشت به نام غلام،احتمالا اینها با برارکی ها نسبت دارند

 

مهاجرین

ادریسییه شخصی به نام ملا محمد ادریسی از طالقان به سرمل مهاجرت نموده و با دختر فتح الله از تیره شمخال ازدواج نموده که حاصل این ازدواج سه پسر به نامهای باقی-اعظم-تقی می باشند که چون اینها در خاک سرمل نشو ونما نموده اندو پسوند شنا سنامه ای اینها سرملی هست یک تیره از سرمل به حساب می آیند.امیدوارم پسوند فرزندانشان نیز سرملی باشد

تیره    مرادی 

 شخص مهاجری به نام علی مراد که مرادی های سرمل از این شخص می باشنددر سرمل ساکن گردیده و این شخص با دختر آتا که پسر قلیچ و از تیره موسی خان  هست ازدواج نموده که ما حصل این ازدواج دو پسر به نام های گل مهدی -و محمد مهدی (یدلله-داریوش) می باشد، 

تیره یعقوبی ماشمیان

یعقوب سه پسر داشت به نامهای 1-اصغر پسرش اکبر می باشد2-داداشی که پسرش همت می باشد3-سردار که پسرش یعقوب می باشد

تیره یوسفی و هاشمی ماشمیان

یوسف دو پسر داشت به نامهای 1-مستی که پسرش حیدر می باشد2-هاشم که سه پسر داشت به نامهای 1-خلیل2-مندال3-نصرت

این بود خلاصه شجره سرمل،بعدا هر تیره را جداگانه و جز به جز مورد بررسی قرار میدهیم ما برای تکمیل شجره تیره به همکاری شما نیازمندیم لطفا نام فرزندان و عمو و پدر و پدر بزرگ خود رابرایمان به نشانیjamshidh9@gmail.comایمیل کنید منتظر تکمیل نوشته هایم باشید هنوز اول راه هستیم.........

با تشکر از کسانی که ما را در این راه یاری رساندند

 

/ 3 نظر / 198 بازدید
علی اکبری لیاولی

سلام . به به شجرنامه نژادسرمل رابسیارزیباتوصیف کرده اید از تلاشهای بی وقفه حضرت عالی و وبسایت زیبایتان برای حفظ فرهنگ، تاریخ و سنتهای روستای سرمل تشکر می نمایم وامیدوارم در این راه پیروز ٰ موفق و پایدار باشید .

علی نور رضایی سرملی

برادر محترم لطفا تحقیق نمایید که آیا تیره رضاخان با محمدرضاکلانتر رابطه د اشتند یا نه قربانت .بعد کلیه نظرها را هم نمایش دهید ممنون از حس علاقه به سرمل

لاتی اصل

با تشکر از مطالب خوب وبلاگ شما،می خواستم مطالبی را درباره ی "تیره ی شهباز" به این مطلب اضافه و آن را کامل نمایم: بیخان:نام اصلی او "بیوک" بوده و معروف به به خان(بیخان) بوده است. همچنین پسر دیگری در تیرهء شهباز به نام "مَناف" بوده که فرزندانی دارد که هم اکنون ساکن سراوان اند. اگر در مورد فرزندان تیرهء شهباز مطالبی خواستید تا به نمایش بگذارید،به وبلاگ بنده آمده و در نظری اطلاع رسانی کنید.